banner UvA Onderwijs Innovatie Beurs

TLC Didactische Vernieuwingsbeurs

activerend leren
academische vaardigheden
online onderwijs
blended
probleemoplossend vermogen

Voor het didactisch vernieuwen of doorontwikkelen van jouw onderwijs kun je gebruikmaken van de TLC Didactische Vernieuwingsbeurs (voorheen UvA Onderwijsinnovatie Beurs). Het thema van dit academisch jaar is: het creëren van leergemeenschappen. Ben je op zoek naar vormen om collectief leren te bevorderen? Zoek je handvatten om socialisatie bij studenten te bevorderen in jouw onderwijs? Dan is de TLC Didactische Vernieuwingsbeurs iets voor jou!

De UvA Onderwijsinnovatie Beurs heeft een nieuwe naam gekregen: de TLC Didactische Vernieuwingsbeurs. Er verandert verder niets in inhoud en proces. Het doel van deze beurs en de ondersteuning die beurshouders krijgen, blijft hetzelfde.

De aanvraagronde van de volgende TLC Didactische Vernieuwingsbeurs start op 23 mei 2023! Je kunt je aanvraag vanaf dan hier online indienen t/m 4 juli 2023. Bekijk ook de praktische informatie hieronder die geldt bij aanvraag van deze beurs. Of meld je aan voor de informatiebijeenkomst op 8 februari 2023.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

De TLC Didactische Vernieuwingsbeurs ondersteunt op verschillende manieren

De TLC Didactische Vernieuwingsbeurs wordt georganiseerd en ondersteund door het netwerk van UvA Teaching & Learning Centres (TLC). Deze beurs geeft je de kans oplossingen te bedenken voor jouw onderwijsvraagstuk, die je daarbij kunt toetsen.

 • De beurs bestaat uit 80 ontwikkelingsuren waarmee je je verbeteridee kunt uitwerken.
 • Je krijgt begeleiding op onderwijskundig vlak: een coach begeleidt je bij het praktisch uitwerken tijdens het hele vernieuwingsproces.
 • Je kunt ideeën en ervaringen uitwisselen met alle andere docenten die een beurs ontvangen.

Voor wie
 • Je bent docent of een team van docenten van één of meerdere vakken aan de UvA en hebt een rol in de ontwikkeling daarvan.
 • Je vindt het interessant om bezig te zijn met onderwijsvernieuwing.
 • Je bent bereid je kennis te delen en anderen te inspireren.
 • Je hebt een aanstelling bij de UvA voor minimaal 0,5 fte voor minimaal de duur van het project.
 • Je hebt toestemming van je leidinggevende om hier uren aan te besteden.
Criteria

Bij beoordeling en selectie van de aanvragen, hanteren we de volgende criteria: 

 • Draagt overtuigend bij aan de doelstelling van de beurs:verbeteren van het leerproces/de leerervaring van de studenten in jouw onderwijs, viaeen didactische vernieuwing.
 • Kwaliteit van het voorstelDaarbij beoordelen we de onderbouwing, de relatie leerdoelen-eindtermen en het plan van aanpak.
 • De haalbaarheid van het project binnen de gestelde tijd. 
 • Relevantie voor onderwijspraktijk binnen de universiteit. 
 • Onderwijservaring en achtergrond van de aanvrager(s). 
 • Spreiding van de aanvragen over verschillende opleidingen/faculteiten. 
 • Meetbaarheid van de verwachte verbetering.
Beschikbare beurzen
 • We reiken 10 beurzen per academisch jaar uit. 
 • Per beurs is er maximaal 80 uur beschikbaar, afhankelijk van het voorstel dat is ingediend.
 • Deze uren komen bovenop de toegekende uren voor dit vak, die al door de eigen afdeling zijn toegekend.
Procedure
 • De aanvrager vult het aanvraagformulier in.
 • De aanvrager moet bij toekenning van de beurs kunnen aantonen, dat er door afdelingshoofd of leidinggevende voldoende ruimte geboden wordt om het project te kunnen uitvoeren. 
 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie die bestaat uit experts uit verschillende faculteiten, samengesteld door TLC. 
 • Na goedkeuring van de aanvraag volgt een intakegesprek en een introductiebijeenkomst met de andere ontvangers van de beurs.
 • Tijdens de looptijd van het project organiseert TLC bijeenkomsten en coaching, passend bij de behoefte van de ontvangers van de beurs.
 • Na afloop wordt het project samen met het TLC geëvalueerd en delen we de resultaten binnen de UvA. 
 • Het is mogelijk om extra uren te krijgen voor de kennisdeling over jouw project.
 • De volgende aanvraagronde van de TLC Didactische Vernieuwingsbeurs loopt van 23 mei t/m 4 juli 2023. Je krijgt als aanvrager begin september 2023 bericht over het toekennen van de beurs.

Vijf projecten uitgelicht

 

Design thinking voor een nieuw juridisch product of dienst

Design thinking processNathalie Dijkman en Frances Singleton (FdR) geven het nieuwe master vak Justice Entrepreneurship, voor masterstudenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Tijdens dit vak ontwikkelen studenten een nieuw juridisch product of dienst op basis van de design thinking methode. Met de onderwijsinnovatiesubsidie ontwikkelen zij een digitale ontwerptoolkit voor studenten die zij kunnen gebruiken ter ondersteuning van de ontwikkeling van hun juridische innovatie.

 

 

Drie vaardigheden voor big data verzameling

Lies Jacobs_imageUVaLies Jacobs (FNWI) richt zich met deze innovatiebeurs op het aanleren van drie vaardigheden die nodig zijn om te navigeren in de steeds complexer wordende wereld van (big)data verzameling en -verwerking in de milieuwetenschappen: zelfvertrouwen opbouwen, essentiële codeervaardigheden en digitale onafhankelijkheid. Voortbouwend op de principes van gamification en scaffolding  ontwikkelt ze het project in het kader van de cursus ‘World Food and Ecosystems’, een cursus waarvoor de waarde van grote databaseverwerking vanzelfsprekend is.

 

 

Leeractiviteiten ter bevordering van de vaardigheden in multimedia en audiovisuele communicatie

Carlos FitzsimonsAudiovisuele communicatie is een dringende noodzaak geworden voor biomedische wetenschappers, en biowetenschappers in het algemeen. Het gebruik van sociale media door wetenschappers wordt sterk gepromoot door academische en financierende instellingen als een middel om te communiceren met het grote publiek en financierende instanties. Ook wetenschappelijke tijdschriften vragen vaak dat wetenschappers in staat zijn om hun bevindingen in eenvoudige bewoordingen over te brengen met behulp van audiovisuele verspreidingsvormen. De meeste wetenschappers zijn echter niet formeel opgeleid voor deze taak en benaderen deze behoefte dus op amateuristische wijze of ze doen een beroep op communicatieprofessionals. Die samenwerking is vaak kostbaar en de afstemming verloopt geregeld  moeizaam. In dit project ontwikkelt Carlos Fitzsimons (FNWI) een set leeractiviteiten gericht op het bevorderen van de vaardigheden in multimediale en audiovisuele communicatie, met brede toepasbaarheid binnen de Bachelor Biomedische Wetenschappen, en andere bacheloropleidingen georganiseerd bij de FNWI.

 

Effectief kennis delen met verschillende disciplinaire en methodologische achtergronden

Hoe kunnen we studenten met verschillende achtergronden en majors trainen om hun disciplinaire kennis op een toegankelijke manier te delen? Lela Mosemghvdlishvili (FdR) wil met deze beurs de best practices van kennisdeling onder studenten met verschillende disciplinaire en methodologische achtergronden onderzoeken, specifiek in de context van het ontwerpen van een interdisciplinair onderzoeksproject. De belangrijkste doelstellingen zijn (1) het identificeren van de essentiële vaardigheden en competenties voor succesvolle interdisciplinaire kennisdelingspraktijken en (2) het ontwerpen van overeenkomstige leeractiviteiten en beoordelingsinstrumenten.

 

Luister goed!: Verbeter je behandelvaardigheden door het gebruik van podcasts 

In onze klinische cursussen vinden wij het belangrijk de studenten vertrouwd te maken met “echte” gevallen van cliënten om hen voor te bereiden op hun toekomstige werk. Tot nu toe werd dit voornamelijk gedaan door middel van papieren casussen die door de docent werden verzonnen. Studenten gaven echter aan dat ze het moeilijk vinden om zich echt in te leven in dergelijke casussen. Daarom willen we dat studenten leren over de behandelervaringen van echte cliënten, terwijl ze luisteren naar podcasts. We zullen de ervaringen van cliënten opnemen over verschillende fasen van de behandeling, waaronder: de eerste ontmoeting met de therapeut, de behandeling zelf, de relatie met de therapeut en het einde van de behandeling? Onze doelen zijn onder andere het verbeteren van de luistervaardigheden van de studenten, het vergroten van hun niveau van empathie en compassie en het reflecteren op het effect van deze ervaringen op henzelf.

 

 

Meer weten?

Voor vragen kun je contact opnemen met Sjoukje Kerman (Projectmanager Onderwijsontwikkeling TLC Centraal).