Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Het programma Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is voor docenten die op curriculumniveau het onderwijs ontwerpen, innoveren en kwaliteit waarborgen. Het doel is om docenten te ondersteunen bij de uitvoering van een curriculumontwikkeling.

De BKO is een instroomeis voor deelname.

Wat is het SKO-programma?

Het programma Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is een programma gericht op curriculumverbetering die je invoert bij je eigen opleiding of faculteit. Tijdens het programma richt je op hoe je dit procesmatig leidt en hoe je de verbetering theoretisch onderbouwt. Het SKO-programma bedient zowel de deelnemer als de opleiding in de verdere professionele ontwikkeling en beoogt daarmee een impuls te geven aan de kwaliteit van het academisch onderwijs.

Rollen

Als deelnemer wordt je geacht vanaf het begin van het programma vijf rollen te vervullen op curriculumniveau:

 • curriculumontwikkelaar
 • docentbegeleider
 • organisator van vernieuwing
 • verbinder tussen medewerkers en afdeling
 • onderwijskundig visionair

In ’t kort

Voor wie? Op voordracht van het faculteitsbestuur: UD’s/UHD’s/hoogleraren die op curriculumniveau het onderwijs ontwerpen, innoveren en de kwaliteit waarborgen
Tijdsinvestering 160 uur, waarvan 65 uur aan contactmomenten (zes opleidingsdagen en coaching) en 90 uur voor opdrachten, peergroepen en het project binnen de eigen faculteit
Data Elk academisch jaar verzamelt TLC-centraal voordrachten medio februari (voor het najaar) en september (voor het voorjaar).

 

Voorjaar 2023 (Nederlandstalig & Engelstalig)
Het programma loopt van januari 2023 tot maart 2024. Intakegesprekken starten in januari 2023.

 

Najaar 2023 (Nederlandstalig & Engelstalig)
Het programma loopt van mei 2023 tot juni 2024. Intakegesprekken starten in mei 2023.

 

Voorjaar 2024 (Nederlandstalig & Engelstalig)
Het programma loopt van januari 2024 tot maart 2025. Intakegesprekken starten in januari 2024.

 

Najaar 2024 (Nederlandstalig & Engelstalig)
Het programma loopt van mei 2024 tot juni 2025. Intakegesprekken starten in mei 2024.

Contact Contact TLC (via e-mail)

Hoe?

Als deelnemer breng je jouw project en leervraag in het SKO- programma en past de inhoud van het programma direct toe op jouw project. Je wordt hierbij uitgebreid begeleid aan de hand van de vier fases van het SIE-model (Systemic Innovation in Education) van Brouwer en In ’t Veld (2018): exploratie (zelf), betrokkenheid (samen), design (zelf) en realisatie (samen). Tijdens het programma en in de peergroep bijeenkomsten werk je samen met collega-docenten aan jouw eigen project; de persoonlijke leervraag komt voornamelijk aan bod tijdens de persoonlijke coaching. Voorbeelden van projecten: verbetering studiesucces eerstejaars, ontwerpen interdisciplinaire opleiding, ontwerpen consistent toetsgebouw, ontwikkelen bachelor-leerlijn, enz.

Het traject wordt gegeven door twee opleiders (vanuit het TLC centraal), die jou persoonlijk begeleiden.

Bekijk SIE-model (Brouwer & In ’t Veld, 2018)

 

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor UD’s, UHD’s en hoogleraren die opvallen binnen de opleiding door hun inzet en toewijding aan het onderwijs. Zij kijken daarbij verder dan de eigen cursussen en het eigen vakgebied en zijn de voortrekkers in vakoverstijgende projecten of onderwijsvernieuwing. Daarbij weten zij collega’s mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen. Deze docenten innoveren samen met collega’s het academisch onderwijs en zorgen voor inbedding hiervan in het opleidingsprogramma, zodat de opleidingseindtermen worden gerealiseerd.

Zij vervullen daarbij een functie op curriculumniveau.

Enkele voorbeelden:

 • onderwijs- of opleidingsdirecteur
 • coördinator van een groter samenhangend geheel van onderwijsonderdelen (bijvoorbeeld een jaar- of opleidingscoördinator)
 • lid of voorzitter van opleidings- en/of curriculumcommissie
 • voorzitter van de toetsingscommissie

Over het programma

Achtergrond

De Universiteit van Amsterdam is in 2013 gestart met de ontwikkeling en invoering van de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) onder leiding van het UvA programmabestuur Onderwijskundig Leiderschap. De eerste trajecten betroffen certificeringstrajecten. In september 2016 zijn de eerste ontwikkeltrajecten van start gegaan voor wetenschappers (UD/UHD/HL) binnen de UvA. De eerstvolgende trajecten (twee Nederlandstalige en één Engelstalig traject) starten in januari 2023 en worden afgesloten met een certificering in maart 2024.

Opzet

Het SKO-programma beslaat een doorlooptijd van één jaar, waarin de deelnemers intensief worden begeleid in de uitvoering van het project en de persoonlijke leervraag. Het gehele programma bestaat uit: 

Individueel intakegesprek Aandacht voor in hoeverre de kandidaat aan de voorwaarden voldoet, hoe de verwachtingen van de kandidaat aansluiten bij de doelstellingen van het traject en of de kandidaat voldoende tijd heeft om het traject te volbrengen
Drie individuele coachgesprekken Aandacht en tijd voor de persoonlijke leervraag van de kandidaat en de projectvoortgang
Zes opleidingsdagen Voor het uitwerken de verschillende rollen door middel van gastsprekers, opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt
Vier peergroep bijeenkomsten Aan de slag met drie andere deelnemers met verwerkingsopdrachten in de eigen opleiding
Tussentijdse opdrachten Gericht op 360-gradenfeedback, visievorming, projectuitvoering, curriculumanalyse, netwerkversterking en dossierontwikkeling
Eindassessment Beoordeeld wordt of de kandidaat voldoet aan de SKO-eindtermen op basis van het SKO-dossier en een assessmentgesprek met een SKO-toetsingscommissie
Feestelijke afsluiting Deelnemers maken aan de opleiding en collega’s zichtbaar wat de opbrengst is van het SKO-programma voor henzelf en de opleiding

 

SKO-assessment 

Gedurende het programma stelt de kandidaat een SKO-dossier samen a.d.h.v. diverse tussentijdse opdrachten. Kandidaten ontvangen hierop feedback en coaching van de begeleiders. Aan het eind van het programma dient de kandidaat zijn SKO-dossier in ter beoordeling bij de SKO-toetsingscommissie. Per kandidaat bestaat de toetsingscommissie uit twee assessoren: 

 1. een onderwijskundig expert (een SKO-programmabegeleider);
 2. een oud-SKO-deelnemer of een geschikt persoon uit het netwerk van assessoren (waaronder onderwijsdirecteuren, portefeuillehouders onderwijs, programmabestuurders onderwijs etc.).
Deelname op voordracht

Voordracht

De decaan draagt deelnemer(s) voor (op advies van onderwijsdirecteuren en/of opleidingsdirecteuren).

 

Na voordracht lever je als kandidaat jouw CV en een ingevulde vragenlijst aan. In de vragenlijst geeft de kandidaat zijn voorkeur aan voor de Nederlandstalige of Engelstalige variant van de UvA SKO.

 

Het Teaching & Learning Centre (TLC) verzamelt de voordracht van iedere faculteit.

 

Er is dan een toelatingsprocedure. Deze omvat een intakegesprek met de opleiders van de SKO, gevolgd door een voordracht door de opleiders van de SKO aan het programmabestuur Onderwijskundig Leiderschap (POL).

 

Het programmabestuur (POL) besluit over definitieve toelating op basis van het aantal aanmeldingen, geschiktheid van de kandidaat en interfacultaire samenstelling van de groepen.

Voor deelname

Als deelnemer dien je aan de volgende te voldoen:

 

 1. Deelnemers zijn in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). In het SKO- programma wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden van de BKO.
 2. Deelnemers vervullen bij aanmelding reeds diverse rollen op curriculumniveau (zie rollen).
 3. Deelnemers dienen de verantwoordelijkheid te dragen voor een vakoverstijgend project binnen de eigen opleiding/afdeling.
 4. Deelnemers dienen voldoende tijd te kunnen investeren in zowel het SKO-programma als het in te brengen project, om echt werk te maken van de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het project binnen de afdeling.
 5. Deelnemers ontvangen hierbij voldoende ondersteuning van leidinggevende in de vorm van beschikbare tijd voor het SKO programma en inhoudelijke (tussentijdse) afstemming over het project.
 6. Deelnemers worden voorgedragen door de decaan.

Wat brengt het SKO-programma de deelnemers?

Het SKO brengt de deelnemer: 

 • onderwijskundige verdieping en ondersteuning;
 • individuele coaching en begeleiding de ontwikkeling en uitvoering van het project;
 • individuele coaching en begeleiding op het eigen project en de persoonlijke leervraag;
 • discussie met en feedback van een selecte groep peers uit diverse faculteiten;
 • opdrachten voor ontwikkeling en ten behoeve van het SKO-dossier;
 • feedback op het dossier;
 • persoonlijk eindassessment;
 • bij succes: het certificaat Senior Kwalificatie Onderwijs.
Wat brengt het SKO-programma de opleiding/afdeling?

De opleiding/afdeling ontwikkelt zich met gecertificeerde medewerkers functionerend op curriculumniveau: 

 • met een aangetoond scherpe gefundeerde visie op het curriculum, gerelateerd aan de eindtermen van de opleiding;
 • die aangetoond onderwijskundig gefundeerd handelen bij onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg;
 • die aangetoond functioneel samenwerken, collega’s weten te inspireren, motiveren en mobiliseren;
 • aanspreekpunt zijn bij implementatie van onderwijskwaliteit, -verbetering en –borging;
 • met een interfacultair netwerk van collega’s binnen de universiteit die allen opereren op curriculumniveau.
Verhouding SKO-programma tot het BKO- of LOL-programma

De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) en de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) zijn respectievelijk gericht op cursusniveau, curriculumniveau en opleiding(overstijgend)-niveau. 

BKO
De Basiskwalificatie Onderwijs vormt een eerste ijkpunt voor alle docenten. De docent op dit niveau beschikt over kennis en vaardigheid in het ontwerpen van onderwijs en de uitvoering van onderwijs aan studenten, houdt zich structureel en verantwoord met onderwijs bezig en kan studenten individueel en in groepen begeleiden, instrueren, toetsen en beoordelen.

Bekijk BKO

SKO
De SKO toont onderwijskundige kwaliteiten op curriculumniveau. De SKO-er heeft voldoende onderwijskundige kennis en ervaring ontwikkeld om kwalitatief goede implementatie van veranderingen binnen de opleiding te waarborgen. De SKO is bedoeld voor medewerkers die op curriculumniveau een sleutelpositie innemen van waaruit zij de onderwijskwaliteit waarborgen en/of deze op innovatieve wijze verbeteren. Het is dus geen automatisme dat BKO-gecertificeerde docenten doorgroeien naar SKO-docent. Doorgroeien naar SKO-niveau is afhankelijk van de taken en rollen die de docent op zich neemt. 

LOL
Daaropvolgend is de leergang onderwijskundig leiderschap bedoeld voor medewerkers die verkeren in de positie om invloed uit te oefenen op facultair niveau. Dat betekent dat zij verantwoordelijkheid dragen voor een opleiding of een groter geheel binnen een faculteit. De leergang bouwt voort op de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Deze kwalificatie of aantoonbaar functioneren op SKO-niveau vormt dan ook een van de toelatingsvoorwaarden voor het traject. 

Bekijk LOL

Contact

Heb je een vraag of opmerking over het SKO-programma? Neem contact met ons op.

Contact TLC