Lopende projecten – Verantwoorde AI-beurs

De Verantwoorde AI-beurs ondersteunt UvA docenten- en medewerkers bij het verbeteren en/of creëren van een onderwijsomgeving door ethische GenAI-technologieën hierin op te nemen. Op deze pagina lees je meer over de beurshouders en hun lopende (of afgelopen) projecten.

De Verantwoorde AI-beurs bestaat uit 3 lichtingen in 1,5 jaar. De huidige (tweede) aanvraagronde loopt van 8 februari t/m 15 maart 2024. De derde aanvraagronde vindt plaats in oktober/november 2024.

Meer info over de Verantwoorde AI-beurs

Lopende projecten

Integrating GenAI in Literary Theory Writing Instruction

Een project om de academische vaardigheden van het vak ” Literary Theory ” te verbeteren door een verantwoord gebruik van Generative Artificial Intelligence (GenAI) te introduceren. Het doel is om de huidige uitdagingen van studenten in het bereiken van leerdoelen met betrekking tot schrijfvaardigheid en kritische AI-geletterdheid aan te pakken. Het project richt zich op procesgebaseerde beoordelingen, boeiende activiteiten in de klas en huiswerkopdrachten om verantwoorde GenAI-toepassingen te modelleren. De leerdoelen omvatten het verbeteren van de schrijfvaardigheid, het bevorderen van kritische AI-geletterdheid en het begrijpen van de ethische en sociale gevolgen van GenAI. De resultaten zijn gericht op andere programma’s binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen en dragen bij aan een verantwoord gebruik van GenAI in onderwijspraktijken.

Integrating Responsible AI Assistance to Enhance Programming Skills in Neuroscientific Methodology

Een project gericht op het gelijktijdig aanleren van programmeervaardigheden en neurowetenschappelijke methodologie in het Neuroimaging: EEG vak binnen het Psychology, Brain & Cognition programma. Het project maakt gebruik van AI, met name ChatGPT, om studenten te helpen bij het genereren van Python-code voor EEG-analyses. Het doel is om het leren van programmeervaardigheden en neurowetenschappelijke methodologie te scheiden, studenten gerichte ondersteuning en feedback te geven en tegelijkertijd de nadruk te leggen op kritisch denken en het oplossen van problemen. Het project omvat een plan om bestaande Matlab oefeningen over te zetten naar Python, waarbij de afstemming met de ChatGPT-mogelijkheden wordt gewaarborgd. Het project is erop gericht de leeromgeving te verbeteren, kritische reflectie te stimuleren en studenten zelf te laten kiezen in welke mate ze AI raadplegen. Het voorstel sluit aan bij het subthema ‘Content Delivery’ en benadrukt de bredere toepasbaarheid van Python-vaardigheden in data science.

GenAI-Powered Feedback for Enhanced Bachelor's Thesis Assessment

Dit project wil de toetsing van bachelorscripties in de Faculteit Geneeskunde transformeren met behulp van Generatieve Kunstmatige Intelligentie (GenAI). Gericht op het geven van snelle en gedetailleerde feedback, ontwerpt het project AI-usable criteria voor ChatGPT om directe inzichten te bieden aan studenten. De aanpak omvat begeleiding voor verantwoord gebruik en betrekt studenten bij het proces. Verwachte resultaten zijn onder andere verbeterde schrijfvaardigheden en de implementatie van een AI-feedbacktool, met plannen om bevindingen en methodologieën te delen binnen onderwijsgemeenschappen.

Responsible Integration of GenAI in Medical Informatics Education

Een project gericht op de verantwoorde integratie van Generatieve Kunstmatige Intelligentie (GenAI) in het Honours Programma van Medical Informatics. Het initiatief richt zich op het veelvoorkomende gebruik van GenAI door studenten, de mogelijke vertekeningen in de output en de behoefte aan vroeg onderwijs over de verantwoorde toepassing ervan. Het project omvat het co-creëren van een businessplan voor een e-gezondheidsapplicatie met behulp van ChatGPT, waarbij de nadruk ligt op kritische reflectie en verantwoord gebruik. De leerresultaten omvatten verbeterd kritisch denken en verbeterde vaardigheden voor het schrijven van een businessplan. Het voorstel sluit aan bij het subthema ‘Leeractiviteiten’ en beoogt een precedent te scheppen voor soortgelijke benaderingen in het medisch informaticaonderwijs.

Enhancing Medical Communication Skills Through AI-Assisted Interactive Learning

Dit project stelt een oplossing voor om medische communicatievaardigheden te verbeteren in de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde, Amsterdam UMC. De huidige uitdaging ligt in het bieden van voldoende en aansprekende oefenmogelijkheden voor studenten die zich voorbereiden op acteursgesprekken. Vanwege budgettaire beperkingen is extra oefenen met menselijke acteurs niet haalbaar. Het voorgestelde project stelt voor om ChatGPT te gebruiken als een AI-tool voor conversaties om patiëntinteracties te simuleren, waarbij gamification-elementen worden gebruikt om de betrokkenheid en leerresultaten te verbeteren. Het initiatief heeft tot doel de deelname van studenten te vergroten, gelijke kansen voor oefening te bevorderen en de algemene medische communicatievaardigheden te verbeteren. Het team is van plan om de effectiviteit van de tool te beoordelen door middel van evaluaties en feedback van studenten, met als doel de implementatie in het academisch jaar 2024-2025. Het project sluit aan bij het subthema ‘Leeractiviteiten’ en streeft naar een repliceerbaar model voor AI-ondersteund medisch communicatieonderwijs.